banner รับสมัคร 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562

เริ่มวันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2561 เวลา  08.30 – 16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

ณ  ห้องทะเบียน  ชั้น  2  ตึกอำนวยการ

ชั้นที่เปิดรับสมัคร

เตรียมอนุบาล– อนุบาล  3

ประถมศึกษาปีที่  1

  • ห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน

มัธยมศึกษาปีที่  1

มัธยมศึกษาปีที่  4

  • แผนการเรียน  วิทย์ – คณิต
  • แผนการเรียน  ศิลป์ – ภาษาจีน

 

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา  2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  053-105075-6