โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนเวียงกุมกาม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561