ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2561

วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
10 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครอง บริหารวิชาการ
18มิถุนายน 2561 กิจกรรมงานบ๊ะจ่าง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
21มิถุนายน2561 กิจกรรมไหว้ครู ส่งเสริมคุณธรรม
25-29 มิถุนายน 2561 กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนใหม่โดยคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานพยาบาล
29 มิถุนายน2561 กิจกรรมรับขวัญน้องสู่รั้วโรงเรียน ส่งเสริมคุณธรรม
ตามเอกสารแจ้งจากร.พ ตรวจสุขภาพฟัน รพสารภี งานพยาบาล
มิถุนายน -กรกฎาคม 2561 กิจกรรมตรวจสุภาพเด็กปฐมวัย งานพยาบาล
19-22 มิถุนายน2561 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา บริหารวิชาการ
27 มิถุนายน 2561 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม
25 กรกฎาคม2561 กิจกรรมถวายเทียน ส่งเสริมคุณธรรม
16-20 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพครั้งที่ 1 ส่งเสริมกีฬา
6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมหนูน้อยเสียงใส ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
3 สิงหาคม 2561 กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม
9 สิงหาคม 5261 กิจกรรมเรียนรู้วิถีพอเพียง บริหารวิชาการ
9 สิงหาคม 5261 กิจกรรมการแสดงเทิดพระคุณแม่ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
9 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
17 สิงหาคม2561 กิจกรรมวิทยาศาสตร์น้องน้อย บริหารวิชาการ
24 สิงหาคม 2561 กิจกรรมค่ายภาษาจีน บริหารวิชาการ
31 สิงหาคม 2561 กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
5 กันยายน2561 กิจกรรมหนูน้อยหัวใจลูกทุ่ง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
7 กันยายน2561 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 1 บริหารวิชาการ
14กันยายน2561 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 2 บริหารวิชาการ
วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
21 กันยายน 2561 กิจกรรมไหว้พระจันทร์ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
28กันยายน2561 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 3 บริหารวิชาการ
24 ตุลาคม2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 บริหารวิชาการ
5-9 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2 ส่งเสริมกีฬา
30 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมตี๋หมวยสวยเก่ง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
12-13 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมหยอดผางประทีป ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
16 พฤศจิกายน2561 กิจกรรมจัดทำซุ้มประตูป่า ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์กระทง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
พฤศจิกายน2561 ตรวจสุขภาพเด็กปฐมวัยครั้งที่ 2 งานพยาบาล
ตามเอกสารแจ้งจากร.พ รณรงค์การรับวัคซีนโปลิโอ บริหารทั่วไปพยาบาล
26 ธันวาคม 2561 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการจีน บริหารวิชาการ
15 ธันวาคม2561 กิจกรรมกีฬาสี ส่งเสริมกีฬา
18 ธันวาคม2561 กิจกรรมกรีฑาสัมพันธ์ ส่งเสริมกีฬา
28 ธันวาคม2561 กิจกรรมประกอบอาหาร บริหารวิชาการ
11 มกราคม2562 กิจกรรมวันเด็ก ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
12-15 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมฟุตบอลฉงซินคัฟ ส่งเสริมกีฬา
25 มกราคม 2562 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 3(ศาลเจ้าจีน) บริหารวิชาการ
31 มกราคม2562 กิจกรรมวันตรุษจีน ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 มอบรางวัลนักกีฬาคนเก่ง ส่งเสริมกีฬา
2 มีนาคม 2562 กิจกรรมแสดงผลงานวิชาการ บริหารวิชาการ
2 มีนาคม 2562 กิจกรรมจบหลักสูตร บริหารวิชาการ
มีนาคม 2562 กิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ บริหารวิชาการ
2 มีนาคม2562 กิจกรรมเปิดบ้านฉงซิน ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมดาวดวงน้อยร่วมกับชุมชน ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล บริหารทั่วไปพยาบาล
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมรณรงค์ล้างมือและแปรงฟันให้ถูกวิธี บริหารทั่วไปพยาบาล
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมหนูน้อยรักสะอาด บริหารทั่วไปพยาบาล
วัน /เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า ฝ่ายส่งเสริมกีฬา
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมพัฒนามุมประสบการณ์ บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมภาษาจีนวันละคำ บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมไทยจีน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมห้องสมุด บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมรักการอ่าน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมเยี่ยมไข้นักเรียน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมอาเซียนกับการเรียนรู้ในโรงเรียน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้สู่อาเซียน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรม ICT บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมเคลื่อนไหวยามเช้า ส่งเสริมกีฬา
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมนักกีฬาคนเก่ง ส่งเสริมกีฬา
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก ส่งเสริมกีฬา
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ส่งเสริมกีฬา
28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 มอบรางวัลนักกีฬาคนเก่ง ส่งเสริมกีฬา
ตลอดปีการศึกษา จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ งานพยาบาล
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมหนูน้อยรักสะอาด งานพยาบาล
ภาคเรียนที่ 2 อบรมบรรเทาสาธารณภัย งานอาคารสถานที่
9 มีนาคม2562 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 บริหารวิชาการ

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม