ปฏิทินวิชาการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงประจำปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

วัน/เดือน/ปี รายการ
2 – 5กรกฎาคม2561 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
23 – 25 กรกฎาคม2561 การสอบระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6และการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
20 – 24 สิงหาคม2561 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3 – 6 กันยายน2561 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
26 – 28 กันยายน2561 การสอบกลางปีของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6และสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
24 ตุลาคม2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
19 – 23 พฤศจิกายน2561 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3 – 4 และ 7 – 8 มกราคม2562 การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
7 – 10 มกราคม2562 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
14, 15 และ 17 มกราคม2562 การสอบระหว่างเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6และการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
25 – 28 กุมภาพันธ์2562 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
27 – 28 กุมภาพันธ์และ 1 มีนาคม2562 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3การสอบปลายปีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4 – 6 มีนาคม2562 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2การสอบปลายปีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-5
9 มีนาคม2562 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

 

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม