55.jpg

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(สำหรับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง)

เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา  2561   

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นอนุบาล 1  ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ดาวน์โหลด