เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2561

วันที่ 2 – 12  ตุลาคม  2561  และ 30  ตุลาคม – 10  พฤศจิกายน  2560

(เว้นวันหยุดราชการ)

ราคาชุดละ  200  บาท

 

ชั้นที่รับสมัคร รอบแรก

–  เตรียมอนุบาล กำหนดการสมัคร 2561 ตอ

–  อนุบาล 1 – 3 กำหนดการสมัคร 2561 อ1-3

–  ประถมศึกษาปีที่  1 กำหนดการสมัคร 2561 ป1

–  มัธยมศึกษาปีที่  1 กำหนดการสมัคร 2561 ม1

–  มัธยมศึกษาปีที่  4 กำหนดการสมัคร 2561 ม4

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 

ประจำปีการศึกษา  2561

 

เตรียมอนุบาล

 1. รับนักเรียนชาย –หญิง เป็นผู้มีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาตามวัย
 2. เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ถึง 16 พฤษภาคม 2559(อายุครบ 2 ขวบบริบูรณ์)

 

อนุบาลปีที่  1

 1. รับนักเรียนชาย –หญิง เป็นผู้มีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาตามวัย
 2. เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ถึง16 พฤษภาคม 2556(อายุครบ 3 ขวบบริบูรณ์)

 

อนุบาลปีที่  2

 1. รับนักเรียนชาย –หญิง เป็นผู้มีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาตามวัย
 2. เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556ถึง16 พฤษภาคม 2555(อายุครบ 4 ขวบบริบูรณ์)

 

อนุบาลปีที่  3

 1. รับนักเรียนชาย –หญิง เป็นผู้มีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาตามวัย
 2. เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2555ถึง16 พฤษภาคม 2554(อายุครบ 5 ขวบบริบูรณ์)

 

ประถมศึกษาปีที่  1

 1. เกิดตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ถึง 16 พฤษภาคม 2555(อายุครบ 6  ขวบบริบูรณ์)
 2. มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 3. กำลังศึกษา / จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2560

 

มัธยมศึกษาปีที่  1

 1. มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  สติปัญญา
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. กำลังศึกษา/จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

 

มัธยมศึกษาปีที่  4

 1. มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม  สติปัญญา
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. กำลังศึกษา / จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา  2560
 4. ปีการศึกษา  2560  เปิดรับสายศิลป์ – ภาษาจีนสำหรับนักเรียนภายนอกที่ไม่มีพื้นฐานจีน