กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและควรฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมี คุณครูสุนีย์ สามใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวาณิชบำรุง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560