ระดับปฐมวัย นำนักเรียนชั้น อนุบาล 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560