สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ อาคารชิงหัว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560