อาจารย์จิว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน โดยสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560
ณ สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร