ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผุ้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม
การประกวดทำพานไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560