++ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.2++

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและควรฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ
ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ อาคารวาณิชบำรุง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560

#EnglishCamp #โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง