โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560