งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  วันที่ 13 มกราคม 2560