ชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคอีสาน เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559