คุณสมชัย สถิรวัฒนา รองประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา , อาจารย์จางจิ้ง ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน ทำพิธีมอบรางวัล พร้อมแสดงความยินดีครูไทยผู้สอนภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยการสนับสนุนกิจกรรมจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีคณะครูไทยผู้สอนภาษาจีน ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เหล่าซือ เทพี หมื่นทัศน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหล่าซือ ฐิติมนต์ ศรีโคตรจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหล่าซือ สืบพงศ์ กุศลพิทักษ์พงศ์
รางวัลชมเชย เหล่าซือ วรวัณย์ แสนเสมอใจ
เหล่าซือ อรพินธ์ แซ่ต้วน
เหล่าซือ เยาวลักษณ์ พิบูลอาลักษณ์