ประกาศ มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และหอประชุม คสล. 2 ชั้น

ในพื้นที่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เลขที่ 196-197 หมู่ 2 ถ.ซุปเปอร์ฯ เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการรับจ้างก่อสร้าง มีผลงานในสัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า สามสิบล้านบาท ภายในห้าปีที่ล่วงมา นับถึงวันยื่นซอง และต้องไม่มีประวัติเป็นผู้ทิ้งงาน หรือไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

ขอรับแบบพร้อมรายละเอียด ณ สำนักงานมูลนิธิ อาคารช่องฟ้าซินเซิง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น.

กำหนดดูสถานที่ และ รับฟังการชี้แจง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00 น.

กำหนดยื่นซอง ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 09:00-11:00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 053-423-520 , 053-105-075-6 ต่อ 209 ในวันและเวลาทำการ