กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและควรฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนา ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559