chong-1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี วงดุริยางค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากการประกวดวงโยธวาฑิต ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดให้กับเยาวชนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรี ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และแสดงความสามารถในสิ่งที่ตนเองถนัด เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน