โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558