Archives for ข่าวประกาศ >>

ข่าวประกาศ >>

ประกาศผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (ภายใน) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่(ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าฯ)

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(สำหรับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา  2561   ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 11”

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  “ฉงซินคัพ  ครั้งที่  11” ระหว่างวันที่  22 – 24  พฤศจิกายน  2560 ณ  สนามฟุตบอลโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โปรแกรมการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 11″

ด้วยทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง   อำเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่  11  ขึ้น  ระหว่างวันที่  22 – 24  พฤศจิกายน  2560  ณ  สนามฟุตบอลโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย   อีกทั้งยังเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ฟุตบอล ฉงซิน 60...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2561 วันที่ 2 – 12  ตุลาคม  2561  และ 30  ตุลาคม – 10  พฤศจิกายน  2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคาชุดละ  200  บาท  ...
อ่านต่อ »

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร

ประกาศ มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และหอประชุม คสล. 2 ชั้น ในพื้นที่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เลขที่ 196-197 หมู่ 2 ถ.ซุปเปอร์ฯ เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้ ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการรับจ้างก่อสร้าง มีผลงานในสัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า สามสิบล้านบาท ภายในห้าปีที่ล่วงมา นับถึงวันยื่นซอง และต้องไม่มีประวัติเป็นผู้ทิ้งงาน หรือไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ ขอรับแบบพร้อมรายละเอียด ณ สำนักงานมูลนิธิ อาคารช่องฟ้าซินเซิง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น. กำหนดดูสถานที่ และ รับฟังการชี้แจง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

โควตาภาคเหนือปีการศึกษา 2559 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่สอบผ่านผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 ส่วนผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอส่งแรงใจไปให้สู้ในรอบต่อไปครับ หมายเหตุ : ข้อมูลรายชื่อเฉพาะการประกาศผลการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เท่านั้น...
อ่านต่อ »
12