Archives for ข่าวประกาศ >>

ข่าวประกาศ >>

เชิญชวนผู้สนใจประกอบการร้านอาหาร ขนม ในโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนม ประจำปีการศึกษา 2564 จำหน่ายแบบข้อเสนอผู้ประกอบการ วันที่ 1 – 19 มีนาคม 2564 ในวันทำการ เวลา 08.30-15.00 น. ในราคาชุดละ 50 บาท ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรง ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดทำการธนาคารโรงเรียน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แจ้งการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่2/2563

ตามที่ได้มีหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ. 0211.5/372 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน ผู้สนใจติดต่อสมัครพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบุคลากร ชั้น 2 ตึกอำนวยการ (แผนกประถม-มัธยม)...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที 2

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ให้ติดต่อชำระค่าธรรมเนียม และรายงานตัวนักเรียน ในวันที่ 11 – 13 มกราคม 2564 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อได้ดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียน รร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนมาจาก รร.ต่าง ๆ) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชำระค่าธรรมเนียม และรายงานตัว วันที่ 11 & ...
อ่านต่อ »