Author Archives: Kru Ton - Page 79

ค่ายภาษาจีนระดับปฐมวัย 2560

++กิจกรรมค่ายภาษาจีน น้องอนุบาล++ ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และรู้จักกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560...
อ่านต่อ »

รางวัลตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (ประถม)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ ++ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – รางวัลชนะเลิศ เด็กชายฐกฤต จิรังคานนท์ และเด็กหญิงธันยพร อนุกูล ชั้น ป.1/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เด็กหญิงธัญวรัตน์ พุทธรักษา และเด็กหญิงศศินา เดชเสน ชั้น ป.1/1 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย และเด็กหญิงฟารีดา บุตรโคตร ชั้น ป.1/6 – รางวัลชมเชย เด็กหญิงวริณยา สมานพันธุ์นุวัฒน์ และเด็กหญิงภคพร รัตนพันธุ์ ชั้น ป.1/4 ++ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – รางวัลชนะเลิศ เด็กชายปฐวี สิทธิฤทธิ์และเด็กหญิงทักษอร ฟูแสง ชั้น ป.2/1 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ...
อ่านต่อ »

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การประกวดชุดรีไซเคิล และกิจกรรมการแข่งขันโยนไข่อย่างไรไม่ให้แตก เป็นต้น โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560  ...
อ่านต่อ »

ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงฯ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ หัวหน้าหลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนพร้อมเสวนาความร่วมมือทางการศึกษา โดยมีคุณอาโป ทักษิณกำเนิด นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ และคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเกียรติคุณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  ...
อ่านต่อ »

พิธีแสดงความยินดีนักเรียนทุนศึกษาประเทศจีน

คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ทำพิธีแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาจีนในระดับดี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  ...
อ่านต่อ »

รางวัลการแข่งขัน P.R.C. Foreign Languages & ASEAN Day 2017 

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ งาน P.R.C. Foreign Languages & ASEAN Day 2017 ณ Harris Institute โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีรางวัลดังนี้ – 1.ด.ญ.มณีมัญชุ์ สมณะ นักเรียนชั้น ป.3/4 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน English Handwriting Contest ระดับชั้น ป.1-3 – 2.ด.ญ.นาราภัทร สมบูรณ์ นักเรียนชั้น ป.3/1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน English Reading Contest ระดับชั้น ป.1-3 – 3.ด.ช.ปฐวี สิทธิฤทธิ์ นักเรียนชั้น ป.2/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน English...
อ่านต่อ »

ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่ออบรมนักเรียนเรื่องระเบียบวินัย สร้างค่านิยมที่ดีงามตามพื้นฐานคุณธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ กิจกรรมการพิจารณาอาหารและทานอย่างมีสติ การฝึกเคลื่อนไหวอย่างมีสติ หลักธรรมเรื่องความกตัญญู เป็นต้น โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 #ค่ายคุณธรรม #มัธยมศึกษาปีที่4 #โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ป.3

Math Day Camp P.3 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 #MathDayCamp #โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  ...
อ่านต่อ »

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียนชั้น ม.1

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  ...
อ่านต่อ »

ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่ออบรมนักเรียนเรื่องระเบียบวินัย สร้างค่านิยมที่ดีงามตามพื้นฐานคุณธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ กิจกรรมการพิจารณาอาหารและทานอย่างมีสติ การฝึกเคลื่อนไหวอย่างมีสติ หลักธรรมเรื่องความกตัญญู เป็นต้น โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 #ค่ายคุณธรรม #มัธยมศึกษาปีที่4 #โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »