Author Archives: Kru Ton - Page 78

English Camp P.6 ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและควรฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมี คุณครูสุนีย์ สามใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวาณิชบำรุง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(อ.3)

ระดับปฐมวัย นำนักเรียนชั้น อนุบาล 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนทวีชล(อ.2)

ระดับปฐมวัย นำนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ณ สวนพฤษศาสตร์ทวีชล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

กิจกรรมทัศนศึกษาดัชฟาร์ม(อ.1)

ระดับปฐมวัย นำนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ณ ดัชฟาร์ม ฟาร์มม้าแคระเชียวใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

การประกวดหนูน้อยหัวใจลูกทุ่ง ระดับอนุบาล

วันที่ 1 กันยายน 2560 ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “หนูน้อยหัวใจลูกทุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง , โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี , โรงเรียนวิมาลทิพย์ , โรงเรียนบ้านสันกำแพง และโรงเรียนสุรีย์วรร์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวิมาลทิพย์ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง B , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันกำแพง , รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเปรมฤดี ,รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนสุรีย์วรรณ และโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง A...
อ่านต่อ »

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.6

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กับกิจกรรม “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็กปี 5” โดยนักเรียนได้ท่องโลกดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีและการศึกษาซากฟอสซิลจำลอง เป็นต้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.5

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กับกิจกรรม “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็กปี 5” โดยนักเรียนได้ท่องโลกดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีและการศึกษาซากฟอสซิลจำลอง เป็นต้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560...
อ่านต่อ »

Math Day Camp 2560 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประถมศึกษาปีที่ 3

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ อาคารชิงหัว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560...
อ่านต่อ »

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560 (ชั้นมัธยมศึกษา)

++ กิจกรรมเส้นสายลายเสียง 2560 ++ ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2560 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560   วงครูเปิดงาน   ช่วงชั้นที่ 3 – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ม.1/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ม.3/1 และม.3/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.1/1 – รางวัลชมเชย ชั้น ม.3/5 และ ม.3/4   ช่วงชั้นที่ 4 – รางวัลชนะเลิศ ม.6/3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ม.5/3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ม.6/1-2...
อ่านต่อ »

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560 (ชั้นประถมศึกษา)

กิจกรรมเส้นสายลายเสียง 2560 ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2560 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560   วงครูเปิดงาน   ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.3/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.3/3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ป.3/6 – รางวัลชมเชย ชั้น ป.3/4,ป.3/1และป.3/5   ช่วงชั้นที่ 2 – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.6/1 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.6/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น...
อ่านต่อ »