Author Archives: Kru Ton - Page 42

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ป.3

Math Day Camp P.3 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 #MathDayCamp #โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  ...
อ่านต่อ »

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียนชั้น ม.1

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  ...
อ่านต่อ »

ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่ออบรมนักเรียนเรื่องระเบียบวินัย สร้างค่านิยมที่ดีงามตามพื้นฐานคุณธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ กิจกรรมการพิจารณาอาหารและทานอย่างมีสติ การฝึกเคลื่อนไหวอย่างมีสติ หลักธรรมเรื่องความกตัญญู เป็นต้น โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 #ค่ายคุณธรรม #มัธยมศึกษาปีที่4 #โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย

นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ประจำปี 2560 พร้อมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อให้น้กเรียนอนุบาลได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มพื้นที่เรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่ได้รับ ผ่านการทดลองจริง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 #นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย #อนุบาลช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง #โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  ...
อ่านต่อ »

กิจกรรม “ เบ๊นโบ๊ท โชว์ “

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับ บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม “ เบ๊นโบ๊ท โชว์ “ อาทิ การแสดงละครที่ให้เกร็ดความรู้แก่นักเรียน และกิจกรรมการเล่มเกมส์ เป็นต้น โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  ...
อ่านต่อ »

กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ชั้น 4 ตึกอำนวยการ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560  ...
อ่านต่อ »

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560

++ กิจกรรมเส้นสายลายเสียง 2560 ++ ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2560 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีผลการแข่งขันมีดังนี้ ++ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.3/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.3/3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ป.3/6 – รางวัลชมเชย ชั้น ป.3/4,ป.3/1และป.3/5 ++ช่วงชั้นที่ 2 – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.6/1 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.6/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ป.5/1...
อ่านต่อ »

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ประถม-มัธยม)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พร้อมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการร่วมขับร้องเพลง “แด่แม่” โดย น้องไข่ตุ๋น เด็กชายญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย นักเรียนชั้น ป.1/7 นักร้องไมค์ทองคำเด็ก เวิร์คพอยท์ รวมทั้งการรำถวายพระพรโดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทย โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง และห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560...
อ่านต่อ »

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถม – มัธยม ปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560   ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา...
อ่านต่อ »

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย ปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ปลูกข้าว เพาะเห็ด ถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารสหศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพร   การแสดงของนักเรียน   กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ปลูกข้าว เพาะเห็ด ถวายเป็นพระราชกุศล...
อ่านต่อ »