Author Archives: Kru Ton - Page 39

นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งช.ซ.ว. จากการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย รายการต่างๆ ดังนี้...
อ่านต่อ »

กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ

กองลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือม่อนบะปิน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14–16 ธันวาคม 2560...
อ่านต่อ »

กีฬาสีนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดการแข่งขันกีฬาสี “ฉงซิน 2017” ประจำปีการศึกษา โดยมี คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “ฉงซิน 2017” กิจกรรมกีฬาสีนักเรียนปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน การแข่งขันประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีแสด สีชมพู สีม่วง และ สีเขียว โดยมี คุณกัว หยู่ ลู่ กงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ผู้บริหารโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ สนามฟุตบอล แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560...
อ่านต่อ »

ต้อนรับคณะกรรมาธิการสภาประชาชนแห่งชาติจีน

มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณป๋าย จื้อ เจี้ยน กรรมการถาวรสภาประชาชนแห่งชาติจีนและประธานกรรมาธิการชาวจีนโพ้นทะเล สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ และคุณเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนพร้อมเสวนาความร่วมมือทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560...
อ่านต่อ »

รางวัลการประกวดระเบียบแถว(ระดับประถม-มัธยม)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบนักเรียนระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ดังนี้...
อ่านต่อ »

รางวัลจากการประกวดวาดภาพ (ระดับประถม-มัธยม)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพรายการต่างๆ ดังนี้...
อ่านต่อ »

รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ (นักเรียนปฐมวัย)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการรายการต่างๆ ดังนี้...
อ่านต่อ »

รางวัลจากการแข่งขันกีฬา(นักเรียนปฐมวัย)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ดังนี้...
อ่านต่อ »

กิจกรรมจิตอาสาทำความดี

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต กิจกรรมปลูกต้นกล้วย และกิจกรรมทำความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560...
อ่านต่อ »

ร่วมพิธีเคารพศพคุณนพดล อานนทวิลาศ

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมเป็นตัวแทนของมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงฯ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ทำพิธีไว้อาลัยและเคารพศพ คุณนพดล อานนทวิลาศ อดีตประธานมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงฯ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน และศิษย์เก่าอาวุโสดีเด่น ประจำปี 2559 ทั้งยังเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมมากมาย ณ วัดฟ้าฮ่าม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560...
อ่านต่อ »